RODO

                Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych, których zakres może zawierać (m.in. imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu) jest  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS, os. Bohaterów Września 1E/6, 31-620 Kraków, KRS 0000607048 i są one podawane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością statutową Stowarzyszenia.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu w jakim zostały zebrane, w tym od momentu przekazania danych osobowych, a także przez okres niezbędny do dochodzenia, obrony i ochrony roszczeń związanych z działalnością Stowarzyszenia.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych jest brak uczestnictwa w działaniach prowadzonych przez SIS LEGE ARTIS.

Masz prawo:

– w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem,

– do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

– do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) / art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.

Ponadto przetwarzamy Twoje dane na podstawie Artykułu 6 ust 1 lit. b , c , e ”.

W sprawie danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem mailowo na adres biuro@sislegeartis.pl lub listownie na adres Stowarzyszenia.