Projekt edukacyjno-historyczny pn. ,,Sapere aude”Miej odwagę być mądrym, powstał w 2023 r. jako autorska inicjatywa oddolna, na podstawie zgłaszanych potrzeb różnych środowisk, m. in. edukacyjnych, społecznych i obywatelskich. Ukierunkowany na rozwój uczniów ku wartościom wraz z poszanowaniem godności innych osób.

Celem zadania jest przybliżenie wiedzy o historii Polski, jej dziedzictwie i kulturze oraz wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej i narodowej wśród uczniów z małopolskich szkół.
Przedsięwzięcie jest dostosowane do potrzeb integralnego rozwoju poznawczego, społecznego, moralnego i emocjonalnego uczestników, realizowane w trybie pozaszkolnym.
Dzięki zastosowanym instrumentom, wprowadzamy dziecko w świat wiedzy historycznej oraz wpływamy na jego wychowanie patriotyczne i obywatelskie.
Założenia programowe odpowiadają na ważne kwestie obowiązujące w podstawie programowej, zawartej w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Zaplanowane atrakcje w ciągu jednego dnia, w roku 2024:

  • przejście Drogą Królewską – wejście do Smoczej Jamy;
  • pobyt w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” (zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum oraz udział w warsztatach edukacyjnych, przybliżających wiedzę o historii Walczącej Polski, w okresie okupacji);
  • zwiedzanie 8. Bazy Lotnictwa Transportowego Kraków – Balice;
  • poczęstunek.

Efektem realizacji projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, szczególnie pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i przygotowanie ich do życia w otwartym społeczeństwie – świadomych swojej tożsamości indywidualnej, kulturowej i narodowej, historii, przynależności kulturowej.

Szczegółowy zakres programu będzie ustalany w sposób indywidualny, z każdym podmiotem zgłaszającym zorganizowaną grupę dzieci i młodzieży szkolnej.

Placówka zgłaszająca uczestników jest zobowiązana do zapewnienia dzieciom zorganizowanego środka transportu oraz opieki pedagogicznej.

Kryteria dotyczące naboru uczniów, które muszą być wszystkie spełnione (łącznie):
1. Miejsce zamieszkania – teren województwa małopolskiego.
2. Wiek i ilość uczestników – uczniowie szkół podstawowych. Wielkość grupy: od 15 do maksymalnie 50 osób + opieka pedagogiczna.
3. Dostępność i warunki społeczne – ograniczone możliwości dostępu do instytucji kulturalnych i wysokiej kultury, trudne warunki materialno – bytowe, środowisko niesprzyjające holistycznemu rozwojowi, itp.

Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników.

Stowarzyszenie pokrywa wszystkie, niezbędne koszty związane z realizacją poszczególnych punktów zawartych w harmonogramie dnia oraz polisę NNW.
Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym.
Działania są realizowane por publico bono, aż do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel.


W celu zgłoszenia grupy należy przesłać Formularz zgłoszeniowy:
https://form.jotform.com/241066399180359

Kontakt z Koordynatorem projektu:

tel. +48 607 840 218, e-mail: biuro@sislegeartis.pl

https://www.facebook.com/sislegeartis