Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Stowarzyszenie jako Organizacja Partnerska Lokalna w porozumieniu z Bankiem Żywności w Krakowie od 2016 r. wydaje produkty żywnościowe dla mieszkańców Małopolski.

W tej edycji, magazyn jest zlokalizowany przy ul. Księcia Józefa 52 w Krakowie. Żywność będzie wydawana osobom wymagającym wsparcia, w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020.

W tym roku Podprogram 2020 rusza od 19  lutego 2021 r.

SIS LEGE ARTIS obejmuje pomocą żywnościową szczególnie osoby będące w kryzysie bezdomności, które odbiorą produkty w formie paczek.

Natomiast w tym samym miejscu, Małopolska Fundacja TIBI będzie wydawała żywność dla wszystkich pozostałych osób/rodzin zakwalifikowanych do projektu, które otrzymały Skierowania z małopolskich MOPS/GOPS.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.

W grudniu 2020 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2020, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program trwa do sierpnia br.

W SIS LEGE ARTIS, zakwalifikowane osoby otrzymają wsparcie w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych, w okresie luty- kwiecień 2021 r., o następującym asortymencie: artykuły warzywne i owocne, skrobiowe, mleczne, mięsne, cukier, tłuszcze, dania gotowe.

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2020 obejmuje żywnoś88ć o łącznej wartości ok. 42,27 kg na osobę (limit tak sam jak w poprzedniej edycji), w tym:

  1. Artykuły warzywne i owocowe: groszek z marchewką 3,2 kg, koncentrat pomidorowy 1,12 kg, buraczki wiórki 1,40 kg, powidła śliwkowe 1,50 kg, mus jabłkowy 1,44 kg.
  2. Artykuły skrobiowe: makaron jajeczny 5 kg, płatki owsiane 1 kg, ryż biały 2 kg, kasza jęczmienna 1,50 kg, herbatniki maślane  0,40 kg.
  3. Artykuły mleczne: mleko UHT 7 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 1,6 kg.
  4. Artykuły mięsne: szynka drobiowa 2,40 kg, szynka wieprzowa 1,80 kg, pasztet drobiowy 0,32 kg, filet z makreli w oleju 1,19 kg.
  5. Cukier: cukier biały 4kg, miód nektarowy 0,50 kg.
  6. Tłuszcze: olej rzepakowy 4 l.
  7. Dania gotowe: fasolka po bretońsku  1,40 kg.

Paczka żywnościowa – to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających się z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej: 1.542,20 zł  dla osoby samotnie gospodarującej i 1.161,60 zł dla osoby w rodzinie – w końcowej części tekstu wyszczególnione są wytyczne do wyliczenia kryterium dochodowego ***.

Żywność w całym Podprogramie 2020, wydaje się na podstawie Skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w naszej organizacji.

Osobie zainteresowanej, która spełnia projektowe kryteria dochodowe oraz zostanie zakwalifikowania przez naszą organizację do odbioru żywności, wydawane jest skierowanie i na jego podstawie otrzymuje produkty spożywcze – w podziale na trzy odbiory (luty, marzec, kwiecień).

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatów edukacyjnych, w ramach działań towarzyszących, tj.:

KULINARNE, na których uczestnicy  przygotowują  potrawy, które nie rujnują portfeli, a jednocześnie są proste, smaczne i zdrowe. W czasie warsztatów wszyscy biorą aktywny udział w powstawaniu potraw, które później wspólnie spożywają.

ŻYWIENIOWE, na których uczestnicy poznają zasady zdrowego odżywiania, układania zdrowych i smacznych jadłospisów dla całej rodziny.  Obalają mity na temat produktów uznawanych za zdrowe i niezdrowe.

O MARNOWANIU JEDZENIA, na których uczestniczy uczą się jak czytać etykiety, przechowywać prawidłowo żywność, robić rozsądne zakupy oraz przetwarzać produkty, aby niczego nie marnować.

EKONOMICZNE, na których uczestnicy poznają zasady gospodarowania domowym budżetem. Uczą się planowania i oszczędzania pieniędzy. Poznają prawa konsumenckie i uczą się jak z nich korzystać!

EKOLOGICZNE, mające  za zadanie pogłębianie wiedzy na temat wpływu sposobu życia człowieka na stan środowiska naturalnego.

O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Wszelkie informacje dotyczące projektu, udzielane są drogą:

  • e-mailową: biuro@sislegeartis.pl
  • telefoniczną: +48 508 660 299, we środy – godz. 15.00- 17.00 i piątki – godz. 11.0o 13.00.

Podsumowanie realizacji poprzednich podprogramów:

Podprogram 2020 jest kontynuacją Podprogramu 2019 i 2018, w ramach którego SIS LEGE ARTIS objęła wsparciem żywnościowym:  Podprogram 2018: 270 osób, wydano: 12,70874 ton żywności. Podprogram 2019: 135 osób, wydano: 1,67518 ton żywności.

***

Kwoty kryterium dochodowego wynoszą: 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o: 
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony. 
Do dochodu wlicza się m.in. 
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
- wynagrodzenie za pracę dorywczą,
- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,
- renty,
- emerytury,
- alimenty,
- odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
- zasiłki dla bezrobotnych,
- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
- dochody z gospodarstwa rolnego,
- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
- dodatek mieszkaniowy,
- dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się: 
-  świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, późn. zm.),
- świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272, z późn. zm.),
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,  
- zasiłku celowego,  
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),
- wartości świadczenia w naturze,  
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- świadczenia pieniężnego i  pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 690), 
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.