Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków

www.krakow.pl , ngo.krakow.pl

„Odkryj historię Miasta Krakowa”. Program integracyjno – edukacyjny dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, to zadanie publiczne  koncentrujące się na wyrównaniu szans życiowych i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, będące jedną z form niesienia pomocy dzieciom zaniedbanym społecznie, których rodziny są dotknięte problemami społecznymi – nieporadność życiowa, problemy alkoholowe, ubóstwo,  niewłaściwe wykonywanie obowiązków rodzicielskich.

W projekcie będziemy podejmować takie instrumenty, by wzmocnić czynniki ochronne – profilaktyka kreatywna i oswoić czynniki ryzyka; wszystko to, co prowadzi do tego, że młody człowiek podejmuje zachowania ryzykowne oraz te, które będą kształtować w uczestnikach świadomość o ich prawach i obowiązkach, ukierunkują na twórcze myślenie.

Projekt będzie realizowany w Krakowie, w okresie ferii zimowych.

Planowana ilość uczestników: od 160 do 200 dzieci z terenu Miasta Krakowa, w wieku szkolnym – młodsze i starsze klasy szkoły podstawowej i gimnazjum, które są zagrożone marginalizacją i sieroctwem społecznym – społecznie zaniedbane oraz wykazują niską motywację do nauki i własnego rozwoju.

Dla dzieci przygotowaliśmy:

 1. Warsztaty – zajęcia integracyjne z zakresuPrawa i obowiązki dzieci”. Podczas warsztatów będą wykorzystane techniki aktywizujące, mające pobudzić do samodzielnego myślenia i tworzenia własnych opinii i przemyśleń. Przy pomocy animatora, dzieci zostaną zapoznane z Konwencją o Prawach Dziecka.
 1. Spotkanie z policjantem. Prowadzący – Nadkomisarz Wojciech Chechelski będzie mówił o potencjale, czynnikach ochronnych i wychowaniu normatywnym – o normach zachowania; zwróci także uwagę uczestnikom na uzależnienia; alkoholizm, narkomania, przemoc, zachowania ryzykowne.
 1. Seans filmowy w Mikro kinie – mający na celu edukację poprzez sztukę i metodę na bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu.
 2. Zwiedzanie Miasta Krakowa z przewodnikiem. Dla uczestników zostały przygotowane różne trasy turystyczne:
 • Rynek Główny; zwiedzanie Galeria Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach – Muzeum Narodowe
  w Krakowie,
 • szlak Jana Matejki – Bazylika Mariacka, ul. Floriańska, Dom Jana Matejki, Plac J. Matejki,
 • śladami św. Jana Pawła,
 • szopki w Krakowie; wystawa szopek w Pałacu Krzysztofory,
 • Wzgórze Wawelskie,
 • Kazimierz żydowski.
 1. Występy artystyczne w wykonaniu dziecięcych zespołów taneczno – muzycznych ze Studia Piosenki Nowohuckiego Centrum Kultury

Ze względu na atrakcyjność projektu, w procesie rekrutacji przyjęte są dwa kryteria:

­ I ­ wiekowe ­ do 16 rż., ze względu na przyjęte instrumenty realizowanego programu i dostosowane do  poziomu wiedzy, rozwoju;

II ­ sytuacja społeczna – będą przyjmowane dzieci, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Udział w projekcie jest bezpłatny, po przednim zgłoszeniu zorganizowanej grupy do Organizatora, Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS i potwierdzeniu przez Organizację przyjęcia grupy.

Limit miejsc ograniczony.

e-mail: biuro@sislegeartis.pl , tel. 607 840 218

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !