Działalność statutowa

Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całej Rzeczpospolitej Polskiej. Do realizacji swych celów stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności na terytorium Unii Europejskiej, państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Bliskiego Wschodu oraz Afryki.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 2. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 4. Działalność charytatywna;
 5. Działalność na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równości kobiet i mężczyzn, praw dzieci, mniejszości etnicznych, narodowych, równości ras i swobód religijnych, przeciwdziałania ksenofobii, rasizmowi i uprzedzeniom wszelkiego rodzaju;
 6. Udzielanie pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa;
 7. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
 8. Promocja zatrudnienia, kształcenia ustawicznego i aktywizacji zawodowej;
 9. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 10. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 11. Działania w sferze kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa;
 12. Wypoczynek dzieci i młodzieży;
 13. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i przedemerytalnym;
 14. Ochrona i promocja zdrowia;
 15. Działalność w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 16. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 17. Pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 18. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
 19. Promocja i organizacja wolontariatu;
 20. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze pożytku publicznego.
 21. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

  Sprawozdanie merytoryczne SIS LEGE ARTIS za 2022 r.

  Sprawozdanie merytoryczne SIS LEGE ARTIS za 2021 r.

  Sprawozdanie merytoryczne SIS LEGE ARTIS za 2020 r.

  Sprawozdanie merytoryczne SIS LEGE ARTIS za 2019 r.

Sprawozdanie merytoryczne SIS LEGE ARTIS za 2018 r.