Działalność statutowa

Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całej Rzeczpospolitej Polskiej. Do realizacji swych celów stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności na terytorium Unii Europejskiej, państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Bliskiego Wschodu oraz Afryki.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 2. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 4. Działalność charytatywna;
 5. Działalność na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równości kobiet i mężczyzn, praw dzieci, mniejszości etnicznych, narodowych, równości ras i swobód religijnych, przeciwdziałania ksenofobii, rasizmowi i uprzedzeniom wszelkiego rodzaju;
 6. Udzielanie pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa;
 7. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
 8. Promocja zatrudnienia, kształcenia ustawicznego i aktywizacji zawodowej;
 9. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 10. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 11. Działania w sferze kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa;
 12. Wypoczynek dzieci i młodzieży;
 13. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i przedemerytalnym;
 14. Ochrona i promocja zdrowia;
 15. Działalność w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 16. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 17. Pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 18. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
 19. Promocja i organizacja wolontariatu;
 20. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze pożytku publicznego.
 21. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Sprawozdanie merytoryczne SIS LEGE ARTIS za 2020 r.
 • Sprawozdanie merytoryczne SIS LEGE ARTIS za 2019 r.
 • Sprawozdanie merytoryczne SIS LEGE ARTIS za 2018 r.